ADR pervežimai

UAB „Antano transportas“ teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą konteineriais ir tank-konteineriais. Turime patirties veždami 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 pavojingumo klasės krovinius.

Pavojingų krovinių pervežimas ir saugojimas reikalauja atitinkamų atsargumo priemonių laikymosi. Mūsų įmonės transportas pilnai pritaikytas pavojingų krovinių gabenimui ir atitinka AT, FL, EXII, EXIII standartus. Vairuotojai turi pavojingų krovinių gabenimui reikalingus pažymėjimus (A1, A2), bei periodiškai lanko specialius kursus žinių ir įgūdžių atnaujinimui.


Vietiniai ir tarptautiniai pavojingi  kroviniai vežami vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) nuostatomis:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873


Vežame dalinius bei pilnus šių kategorijų pavojingus krovinius:

Pavojingumo klasė

Krovinio tipas

2

Dujos

3

Degiosios skystosios medžiagos

4

Degiosios kietosios medžiagos

5

Oksiduojančios medžiagos

6

Toksinės medžiagos

8

Ėdžiosios medžiagos

9

Kitos pavojingos medžiagos